ประวัติและผลงาน

ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

ตำแหน่งปัจจุบัน

– ประธานสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยในพม่า

(Asean Inter-Parliamentary Myanmar Caucus หรือ AIPMC)

– รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์

  • ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร (พฤษภาคม 2552 –       )

ผลงานที่ผ่านมา

– อดีตคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.) พ.ศ. 2550

– อดีตประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา พ.ศ.2543-2549

– อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2539

– อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านนโยบายการต่างประเทศ พ.ศ.2532-2534

– อดีตอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2520-2536