ฟองสบู่เข้าตา เทวดาตกสวรรค์

ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ และ วรศักดิ์ มหัทธโนบล
พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2547
โดย: ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ และ วรศักดิ์ มหัทธโนบล
รายละเอียด: รัฐบาลทักษิณได้นำไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ โดยเน้นมาตรการเจรจาและสร้างความสัมพันธ์แบบทวิภาคีมากกว่าพหุพาคี ปฏิบัติการเช่นนี้จึงเท่ากับว่า ไทยได้ทิ้งมิตรประเทศอื่นๆ ที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาไปด้วยอย่างสิ้นเชิง

ที่สำคัญคือ เป็นการทอดทิ้งที่ตั้งอยู่บนฐานผลประโยชน์ของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ นำรัฐบาลมีส่วนอยู่ด้วย และทิ้งโดยอนุญาตให้บริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเกษตรทั้งไทยและต่างประเทศมีอำนาจ ควบคุมภาคการผลิตนี้ของไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ด้วยเหตุนี้ แม้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีเพิ่งจะมีการลงนามกับประเทศต่างๆ เพียงไม่กี่ปีก็ตาม (ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าผลยังไม่ปรากฏชัด) แต่เราก็สามารถเห็นได้ถึงแนวโน้มในอนาคต ว่าภาคเกษตรขนาดเล็กและขนาดกลางของไทยจะต้องประสบกับภาวะที่ยากลำบากในการ แข่งขันอยู่ไม่น้อย
สำนักพิมพ์ open book