วิสัยทัศน์

แนวคิดในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะต้องสะท้อนผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน เป็นหลัก ในขณะเดียวกันจะต้องสะท้อนภาพ วัฒนธรรม อุดมการณ์ร่วมสมัยของชาติด้วย รวมทั้งจะต้องมีความเด็ดเดี่ยว ในการวิพากษ์วิจารณ์ วิธีคิด วิธีทำงาน แนวนโยบายเก่า ๆ ที่มีผลลบต่อประเทศชาติและประชาชน

สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับด้านการค้า การลงทุน เป็นด้านหลัก ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงพยายามให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายด้านต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนเพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านต่างประเทศของประเทศไทยมีความอิสระและยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งมีความสมดุลด้านการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจในยุโรปและสหรัฐอเมริกา กับประเทศมหาอำนาจใหม่ในเอเชียอย่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น

ดังนั้นการดำเนินนโยบายด้านต่างประเทศของไทยจะต้องอยู่บนจุดยืนของความเป็นอิสระ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง จึงควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนของภาคประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้านต่างประเทศ คนไทยต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการไปลงทุนและทำมาค้าขายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แนวนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล ในด้านการต่างประเทศ ประชาชนจะต้องสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสนธิสัญญา อนุสัญญา และข้อตกลงใด ๆ ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับพหุภาคี (Multilateral) และทวิภาคี (Bilateral) ที่รัฐไทยเข้าไปผูกพัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสนธิสัญญาดังกล่าวได้

ฝ่ายบริหารประเทศควรให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านต่างประเทศให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เพราะนโยบายด้านต่างประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความอยู่รอดของประเทศชาติ ในยุคสงครามเศรษฐกิจรัฐบาลควรให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษ ในด้านต่าง ๆ อาทิ

· ด้านการเปิดตลาดการค้าใหม่ ๆ อย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มประเทศริมมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim) กลุ่มประเทศด้านตะวันตกของประเทศไทย (Look West) กลุ่มประเทศตะวันออกกลางกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียต (คาบมหาสมุทรบอลข่าน) เป็นต้น

· ควรจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ และดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยที่ไปทำมาค้าขายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

· ศึกษาหาแนวทางสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย รวมทั้งประเทศจีน และเวียดนาม ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือกันฉันมิตรประเทศที่ยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างกัน การร่วมกันแก้ไขปัญหาชายแดน ปัญหาแรงงานเถื่อน ปัญหาการค้ายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ปัญหาสาธารณสุข เป็นต้น